»»วิธีการและขั้นตอนในการสอบ

**อนุญาตให้เข้าห้องสอบก่อนเวลา 5 นาที


1.  การเข้าระบบสอบให้ไปที่เมนูเข้าสู่ระบบ (มุมบนด้านขวา)

       - ในช่อง   ให้กรอก : 1may1 ตามด้วยรหัสนักศึกษา 11 หลัก →

       - ในช่อง   ให้กรอก : รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก 

                                                         (กรณีนักศึกษาใส่รหัสบัตรประชาชนไม่ได้ให้ใส่รหัสนักศึกษาแทน/กรณีนักศึกษาต่างชาติใส่หมายเลขหนังสือเดินทาง)

  2.  เมื่อ เข้าสู่ระบบ เสร็จแล้วตรวจสอบรหัสนักศึกษา และชื่อนักศึกษาที่มุมบนขวาของเว็บไซต์ว่าตรงกับชื่อนักศึกษาหรือไม่
  3.  คลิกวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนสอบที่อยู่ด้านล่าง แล้วคลิกแบบทดสอบ
  4.  ทำแบบทดสอบโดยการ คลิกเลือก หน้าข้อที่ถูกต้อง
  5.  การใช้ปุ่มในแบบทดสอบ

         - ปุ่ม  เมื่อต้องการกดส่งคำตอบ  และ  เมื่อต้องการแก้ไข

         - ปุ่ม  ใช้เมื่อทำข้อสอบครบทุกข้อแล้วและต้องการจะสิ้นสุดการสอบในรายวิชานั้น *(ห้ามคลิกปุ่มนี้ ถ้ายังทำข้อสอบไม่เสร็จทุกข้อ)

  6. หากนักศึกษามีปัญหาในระหว่างการสอบ สามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดดังนี้

      เบอร์โทรศัพท์ 065-959-5313 

      เบอร์โทรศัพท์ 062-593-3664


Inbox Fanpage: สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

E-mail : gen-ed@ssru.ac.th