»»วิธีการและขั้นตอนในการสอบ ซ่อม (Final Retest Examination Process)

**อนุญาตให้เข้าห้องสอบก่อนเวลา 5 นาที (Allowed to access the final examination 5 minutes earlier.)


1.  การเข้าระบบสอบให้ไปที่เมนูเข้าสู่ระบบ (มุมบนด้านขวา)
     (Log in to the system (on the top right corner)
        - ในช่อง     ให้กรอก : รหัสนักศึกษา 11 หลัก 
        - Fill in the username, with :   11-digit of your student ID        652345678901
        - ในช่อง    ให้กรอก : รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก 
        - Fill in the password  with : 13-digit of your ID card               1234567890123

       (กรณีนักศึกษาใส่รหัสบัตรประชาชนไม่ได้ให้ใส่รหัสนักศึกษาแทน/กรณีนักศึกษาต่างชาติใส่หมายเลขหนังสือเดินทาง)
*Remarks:
• In case of your ID card is disabled, fill in your student ID.
• In case of international students, fill in your passport ID.

2.  เมื่อ เข้าสู่ระบบ เสร็จแล้วตรวจสอบรหัสนักศึกษา และชื่อนักศึกษาที่มุมบนขวาของเว็บไซต์ว่าตรงกับชื่อนักศึกษาหรือไม่
(When logged in, firstly check your student ID and name in the top right corner.)
3. คลิกวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนสอบที่อยู่ด้านล่าง แล้วคลิกทำแบบทดสอบ>>
(Click on your course at the bottom, then click on)
4. ทำแบบทดสอบโดยการ คลิกเลือกหน้าข้อที่ถูกต้อง
(Do the final examination by choosing the best answer.)
5. การใช้ปุ่มในแบบทดสอบ (Using the button in the test)
        - เมื่อต้องการกดส่งคำตอบ คลิกปุ่ม>>  
(When you want to submit your answers, click on >>FINISH ATTEMPT...)
        - เมื่อต้องการแก้ไขคำตอบ คลิกปุ่ม>> 
(When you want to edit your answers, click on >> Return to attempt)
        - เมื่อทำข้อสอบครบทุกข้อแล้วและต้องการจะสิ้นสุดการสอบในรายวิชานั้น คลิกปุ่ม>> 
*(ห้ามคลิกปุ่มนี้ ถ้ายังทำข้อสอบไม่เสร็จทุกข้อ)
(When you want to confirm submitting all your answers, click on >> Submit all and finish (*Do not click on this button if your answers are not completed.))
6. ออกจากระบบสอบ (Log out) ทุกครั้ง เมื่อสอบเสร็จของแต่ละรอบสอบรายวิชา
(Log out of the exam system every time after the completion of each course cycle)
7. หากนักศึกษามีปัญหาในระหว่างการสอบ สามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดดังนี้
(Encountered a problem during the final examination, don’t hesitate to contact the GE Office ;)
        Tel. 065-959-5313
        
Tel. 062-593-3664
        Tel. 02-160-1265 ต่อ 101, 103, 104, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 301,303
        
Inbox Fanpage Facebook: สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
E-mail: gen-ed@ssru.ac.th