»»วิธีการและขั้นตอนในการสอบ

**อนุญาตให้เข้าห้องสอบก่อนเวลา 5 นาที


1.  การเข้าระบบสอบให้ไปที่เมนูเข้าสู่ระบบ (มุมบนด้านขวา)
        - ในช่อง     ให้กรอก : รหัสนักศึกษา 11 หลัก 
        - ในช่อง    ให้กรอก : รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก 
     
       (กรณีนักศึกษาใส่รหัสบัตรประชาชนไม่ได้ให้ใส่รหัสนักศึกษาแทน/กรณีนักศึกษาต่างชาติใส่หมายเลขหนังสือเดินทาง)
 
2.  เมื่อ เข้าสู่ระบบ เสร็จแล้วตรวจสอบรหัสนักศึกษา และชื่อนักศึกษาที่มุมบนขวาของเว็บไซต์ว่าตรงกับชื่อนักศึกษาหรือไม่
3. คลิกวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนสอบที่อยู่ด้านล่าง แล้วคลิกทำแบบทดสอบ>>
4. ทำแบบทดสอบโดยการ คลิกเลือกหน้าข้อที่ถูกต้อง
5. การใช้ปุ่มในแบบทดสอบ
        - เมื่อต้องการกดส่งคำตอบ คลิกปุ่ม>>  
        - เมื่อต้องการแก้ไขคำตอบ คลิกปุ่ม>> 
        - เมื่อทำข้อสอบครบทุกข้อแล้วและต้องการจะสิ้นสุดการสอบในรายวิชานั้น คลิกปุ่ม>> *(ห้ามคลิกปุ่มนี้ ถ้ายังทำข้อสอบไม่เสร็จทุกข้อ)
6. ออกจากระบบสอบ (Log out) ทุกครั้งเมื่อสอบเสร็จของแต่ละรอบสอบรายวิชา
7. หากนักศึกษามีปัญหาในระหว่างการสอบ สามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดดังนี้
        Tel. 065-959-5313
        Tel. 062-593-3664 
        Tel. 02-160-1265
        
Inbox Fanpage Facebook: สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
E-mail: gen-ed@ssru.ac.th